ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το συγκεκριμένο έγγραφο και ακριβώς το ίδιο ισχύει για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Νέες μορφές τιμολογίων θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τα Λογιστικά πρότυπα που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών. Οι νέες μορφές τιμολογίων που θεσπίζονται είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το Απλοποιημένο τιμολόγιο καθώς και το Συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Συγκεντρωτικό τιμολόγιο είναι αυτό που αναφέρεται σε πολλές (διαφορετικές) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από εκείνον που πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου, το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση.

Το απλοποιημένο τιμολόγιο εκδίδεται όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α.) που μπορεί λογιστικά να αντικαθιστά το «τιμολόγιο». Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

  • Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
  • Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
  • Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.
  • Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.
  • Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.

Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό πως η Online Τιμολόγηση είναι πλέον ένα εργαλείο που κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει.